top of page

「一款樂器 Get Set Go!」暑期課程

任選其中一款中西樂器,由專業導師教授演奏方法、正確姿勢,及演奏簡單短曲。

gso_Piano.png
gso_Harp.png
gso_Winds.png
gso_Guitar.png
gso_Chinese.png

任選其中一款中西樂器,由專業導師教授演奏方法、正確姿勢,及演奏簡單短曲。

bottom of page